TOPLAM KALİTE

TOPLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 

Firmaların gelişmeye ve ayakta kalabilmek için sürekli değişime ihtiyaçları vardır. Küresel rekabet, işletmeleri maksimum kazanç, minimum maliyet ve maksimum performansa doğru  zorlar.
 
Tüm iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve sürekli geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile bu süreçlerde yaşanan problemlerin çözümüne yönelik fikirlerin masaya yatırıldığı tartışıldığı ve ortak kabul gören çözümlerin yazılı kararlara bağlanarak uygulandığı bir yönetim platformu oluşturulmaktadır. Bu platform Kalite Çemberleri ile şirketin en tabanına kadar Toplam Kalite Sistemi’ne ve Yönetim katılım sağlanmaktadır.
 
İş Süreçlerimizi, Görevlerimizi ve Departmanlarımızı, Organizasyon Şemamızı, kullandığımız doküman ve sistemleri hep birlikte yeniden gözden geçirerek, geliştirmek, güncellemek ve Toplam Kalite Yönetim Kültürünü hayata geçirmeliyiz. Toplam Kalite Yönetim sistemi, bizim için AMAÇ değil, sistematik çalışma, işleri doğru yapma ve günlük işleri kolaylaştırmada bir araçtır. 

 

Kalite Yönetim Sistemi
Danışmanlık Programı

 

İşletmedeki tüm faaliyetlerin analizi ve iyileştirilmesini, tanımsız süreçlerin tanımlı hale getirilmesini, tüm bunlara bağlı olarak da işletmenin organizasyon yapısının işletme süreçlerine uygun biçimde yeniden tasarlanmasını sağlamaya yönelik bir danışmanlık hizmetidir.

 

 

Yıllar önce yazılmış ve dosyalarda duran Kalite Yönetim Sistemi değil, gerçek, canlı, şirketle birlikte yaşayan gelişen bir  yönetim sistemi.

1. Şirketinizde gerçekleşen tüm işlerin süreç yaklaşımıyla, İş Akış Şemalarının hazırlanması;
2. İş süreçlerinde  verimsizliğe neden olan kritik noktaların tespit edilerek iş süreçlerinin iyileştirilmesi;
3. Süreç akışlarının kullanılan ERP Yazılım ve bilgi akış sistemlerine entegrasyonu
4. Süreç sorumlularının belirlenerek süreçlerden iş ve görev tanımlarının çıkartılması
5. Süreç performans göstergelerinin belirlenmesi 
6. Süreçlerle uyumlu organizasyon şemasının güncellenmesi.
7. Departmanlar arası ilişkiler ve iş süreçlerinin belirlenmesi
8. Yazılı prosedür, talimat ve kuralların hazırlanması.
9. Departman bazında iş gücü ihtiyaçlarının çıkartılması, çalışan sayısının optimize edilerek verimliliğin artırılması.
10. Periyodik süreç denetimleri ile aksaklıkların ve performans göstergelerinin yönetime raporlanması
11. Proses Etkileşim Şeması, Organizasyon Şeması, görev Yetki ve sorumluluklar el kitabı ve Kalite el Kitabının oluşturulması.
12. İç tetkiklerin yapılması
13. Yönetim gözden geçirme Toplantısı
14. Sistem sürekli iyileştirilmesi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIK
HİZMETİNDEN SAĞLANACAK FAYDALAR

 

İş süreçleri ile uyumlu yönetim organizasyonu sağlanarak, işler ve görevler tanımlı hale getirilir.
Süreç iyileştirme çalışmalarına, süreçle ilgili çalışanlar bizzat katılarak süreç yönetiminde süreklilik sağlanmış olacaktır.
Müşteri odaklı yönetim anlayışı sağlanır.
Hızlı karar alma avantajı sağlanır.
Şirket etkinlik ve verimliliği artırılır.
Sorumluluklar net olarak tanımlanmış olur.
Sürekli gelişmeye temel olacak bir sistem oluşturur.
Kişiye bağımlılık ortadan kalkar
Sistemi sürekli olarak gözden geçirir.
İşletmeyi denetlemek için önemli bir mekanizma oluşur.
Problem/uygunsuzluklara karşı sistematik yaklaşım gelişir.
Bütün alanlarda karlılık ve verimlilik artar.Maliyetler azalır.
İşletme etkinlikleri daha disiplinli ve organize bir yapıya kavuşur.
Şirket içinde kalite anlayışı gelişir.
Ürün kalitesi yükselir.
Kalite sisteminin iyileştirilmesi sonucu müşteri memnuniyeti artar.
Müşteri şikayetleri minimum düzeye indirilir.
Hedeflerle yönetim sağlanır.
Kuruluş içi ilişkilerde belirsizlikler ortadan kalkar.
Sorunların nedenlerinin belirlenmesi sağlanır.
Sürekli ve düzenli otokontrol gelişir.
Fire oranlarının sürekli iyileşmesi sağlanır, telefler ve hatalar azalır.
İşletme imajı geliştirilir/kuvvetlendirilir, itibar ve referans kazanılır.
Personelin motivasyonunun artması sağlanır.
Bilgiye ulaşmak daha kolay olur.
Kayıtlar ve izlenebilirliğin sağlanması ile geriye dönük bilgilere ulaşabilmek sağlanır.
Eğitimlerle görüş açısının genişlemesi sağlanır.
Yeni yönetim ve denetim mekanizmaları kurulur.
Doğru karar vermek kolaylaşır.
Çalışanların yaptıkları iş ve ürüne güven artar.
Herkes aynı dili konuşur.